logo

Onze methodieken

De Dialogical Self Theory vormt de grondslag van een aantal methodieken die ontworpen zijn om zelfreflectie en interne dialogen te onderzoeken en te stimuleren. De meest prominente  methodieken staan beschreven in het boek 'Assessing and stimulating a dialogical self in groups, teams, cultures and organizations', onder redactie van Hubert Hermans en uitgegeven door Springer in New York (2016).

Hieronder.een korte beschrijving van de in het boek opgenomen methoden:

1. De NEGOTIATIONAL SELF METHOD is ontworpen door Dina Nir (Israel) om door innerlijke onderhandelingen innerlijke conflicten te onderzoeken en op te lossen via intensieve zelf-reflectie. Op systematische wijze wordt een innerlijk conflict blootgelegd door conflicterende ik-posities tegenover elkaar te zetten en de relatie ertussen te bestuderen. De methode is behulpzaam gebleken bij het oplossen van conflicten en bij het nemen van beslissingen die een breed draagvlak hebben in het persoonlijk positie-repertoire. De procedure is erop gericht om win-lose relaties tussen ik-posities om te zetten in win-win relaties zodat innerlijke spanningen verminderen een meer integratie in het zelf wordt bereikt. Zie hier voor verdere info.

2. Een variant van de ZELFKONFRONTATIEMETHODE ontworpen om loopbaanprocessen te begeleiden wordt beschreven door Harmien Visser (Nederland). Deze  narratieve methode is gericht op het ordenen en verder ontwikkelen van de persoonlijke betekenissen die iemand toekent aan ervaringen uit verleden, heden en toekomst die relevant zijn voor het eigen loopbaanproces. Het bijzondere aan deze methode is dat ze werkt op twee niveau's: het (manifeste) niveau waarop het persoonijk verhaal wordt verteld en het (latente) niveau waar enige grondmoteieven (zelfbevestiging en verbondenheid met iets of iemand anders) de ordening en ontwikkeling van het zelfverhaal beinvloeden.Door het zelfverhaal te belichten vanuit de grondmotieven wordt een dieper niveau van zelf-reflectie bereikt. Margreet Poulie en Désiree Pieters hebben een uitvoerig artikel over de ZKM geschreven. Hubert Hermans schreef een kort artikel over deze methode. Zie ook het wikipedia artikel over de ZKM. Voor opleidingsdoeleinden is het klassieke werk Self-Narratives van Hubert Hermans en Els Hermans-Jansen het meest bruikbaar. Voor effectiviteit en tevredenheid met de ZKM zie dit artikel.

3. EXPRESSIEF SCHRIJVEN in de context van loopbaanontwikkeling. Deze methode is ontworpen door Reineke Lengelle (Canada) om meerstemmigheid in het zelf te bevorderen door zelf-onderzoek te stimuleren via creatief en expressief schrijven. Een leidende gedacht is dat leven in een complexe wereld met zich meebrengt dat ook het zelf in toenemende mate meerstemmig is. Door deze meerstemmigheid vorm te geven in expressief schrijven en daarbij aandacht te geven aan emoties wordt het richtingsgevoel in de eigen loopbaanontwikkeling versterkt en worden hindernissen zichtbaar gemaakt. De methode is een combinatie van expressief schrijven volgens James Pennebaker en Dialogical Self Theory. Voor verdere info, zie hier.

4. DIALOGICAL CULTURE COACHING is een methodiek ontworpen door Jutta Konig (Nederland) en bedoeld om persoonlijke posities en betekenissen te onderzoeken via interne dialogen. Acculturatieprocessen worden gefaciliteerd door dialogische relaties te creëren tussen verschillende culturele posities waarin iemand zich heeft bevonden of nog steeds bevindt (b.v. ik als Duitser, ik als Irakees, ik als Nederlander). De dialogische verbinding tussen culturele ik-posities werkt als 'tegengif' tegen culturele verbrokkeling. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan tussen-posities die zich bevinden in de psychologische ruimte die zich bevindt tussen de verschillende culturele posities. Tevens de cliënt uitgenodigd om een zgn. meta-positie in te nemen die een 'bird's eye view opent die overzicht biedt over de verschillende posities. Zie hier.

5. COMPOSITIONWORK is een methode die geinspireerd is door Japanse Zen tuinen (als 'mindscape') en tevens door de benadering van het zelf als een 'landscape of the mind' in de Dialogical Self Theory. De methode, ontworpen door Agnieszka Konopka (Nederland) en Hubert Hermans, nodigt de cliënt uit om door middel van stenen een compositie van het eigen leven te maken. Dit gebeurt door aandacht  te geven aan groepen van posities, coalities tussen posities en de spanning tussen centrale en perifere posities in het zelf. De methode combineert zowel verbale als non-verbale elementen (via de zwaarte, kleur, vorm en transparantie van de stenen als middelen om de affectieve betekenis van ik-posities tot expressie te brengen). De compositie weerspiegelt niet alleen de ordening van het positie-repertoire maar stimuleert ook de reorganisatie ervan. Verder zie hier.

6. DIALOGISCH LEIDERSCHAP METHODE is ontworpen door Rens van Loon  (Nederland) met de bedoeling om de meerstemmigheid van de leider te stimuleren alsook de dialogische relatie tussen die stemmen een impuls te geven. Een centrale gedachte is dat modern leiderschap zich kenmerkt door een brede range van ik-posities  (b.v.ondernemer, manager, coach, professional) die van de leider vragen zich op flexibele wijze te bewegen van de ene naar de andere positie afhankelijk van de aard van de situatie. De methode maakt constructief en praktisch gebruik van enige van de centrale concepten van de DST, zoals centralisatie en decentralisatie van ik-posities en de ontwikkeling van 'promoter posities' die in staat zijn om andere meer specifieke ik-posities te integreren en een ontwikkelingsstimulans te geven. Voor verdere info zie hier.  

7. In de PERSOONLIJK POSITIE REPERTOIRE (PPR) METHODE, beschreven door Joanna Krotofil (Verenigd Koninkrijk) wordt een diverse reeks van interne posities (b.v. ik als ambitieus, ik als optimist, ik als angstig) in verband gebracht met een reeks extene posities in het leven van de persoon (bv. mijn vader, mijn moeder, mijn inspirerende leraar, mijn tegenstander). De methode nodigt de persoon uit om aan te geven in hoeveree een interne positie naar voren komt in relatie tot een externe positie. De methode maakt het mogelijk om de gelijkenissen op het spoor te komen tussen interne posities onderling en externe posities onderling. In deze versie wordt de PPR methode gecombineerd met 'focus groep discussies' zodat de inhoud en ordening van het  individuele positie-repertoire gedeeld kunnen worden met de groep zodat deelnemers van elkaar kunnen leren en er collective inzichten ontstaan. Voor meer info zie hier.

8. TEAM KONFRONTATIE METHODE (TKM) is door Peter Zomer (Nederland) geconstrueerd om contra-productieve patronen in de samenwerkingsrelaties van teams te doorbreken. Een centrale plaats wordt daarbij toegekend aan de 'deviante stem' die bij uitstek in staat is om gevestigde patronen in een team te doorbreken en innoverende impulsen te geven. Daarnaast maakt de methode de aanwezigheid van collectieve gevoelens, collectieve waarderingen en collective posities zichtbaar. Op het spanningsveld tussen individuele en collectieve posities wordt zelfonderzoek door de individuele leden en  door het team als geheel geactiveerd. De methode is vooral geschikt als een 'defreezing' methode om vastgelopen rituelen in teams te doorbreken en het team als geheel een innoverende impuls te geven. Voor meer info zie hier.

9. DE ORGANISATIE ZKM, ontworpen door Richard van de Loo (Nederland), is een uitwerking van de individuele Zelfkonfrontatiemethode (ZKM) voor gebruik op het niveau van de organisatie. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de werking van dominante posities en stemmen in een groep en, als tegenhanger, ook naar de aanwezigheid van verborgen posities en stemmen. Aldus wordt een verbreding van het positie-repertoire van de leden van een organisatie nagestreefd. Ook stimuleert de methode de inbreng van nieuwe en onverwachte stemmen waarvan innoverende impulsen kunnen uitgaan zowel voor de individuele leden van de organisatie als voor de organisatie als geheel. De methode beoogt niet alleen de relaties te onderzoeken tussen de leden van een team maar geeft ook expliciete aandacht aan de relatie tussen verschillende teams binnen de organisatie. Het hoofddoel is om nieuwe perspectieven te openen op bestaande problemen. Voor meer info zie hier.

De beschreven methoden zijn alle theorie-geleid en praktisch toepasbaar gebleken. Ze zijn uitdrukkelijk niet bedoeld als vaststaande en starre protocollen, maar laten juist door hun theoretische fundering tal van aanpassingen toe. Daarbij kunnen elementen van verschillende methoden gecombineerde worden en zelfs nieuwe methodieken ontworpen worden, afhankelijk van de doelstelling van een doelgroep of organisatie. In samenspraak met een opdrachtgever kunnen nieuwe methodieken ontworpen worden die bruikbaar zijn in de lijn van de specifieke doelstelling of probleemdefinitie van de betreffende groep of organisatie. Alle methoden, geinspireerd door de Dialogical Self Theory, hebben gemeen dat ze uitdrukking zijn van de centrale concepten van de Academy: meerstemmigheid, dialoog en de combinatie van persoonlijke verantwoordelijkheid (voor zichzelf) en sociale verantwoordelijkheid (voor de ander).

Contact
 1. Telefoonnummer(*)
  Ongeldige invoer
 2. Naam(*)
  Ongeldige invoer
 3. Email adres(*)
  Fout e-mail adres
 4. Vraag(*)
  Ongeldige invoer