logo

 

Toepassingsvelden

De Dialogical Self Academy richt zich vooral op de volgende toepassingvelden: identiteit, leiderschap, loopbaan, cultuur en gezondheid.

IDENTITEIT

Veranderingen in onze samenleving weerspiegelen zich in veranderingen van onze identiteit. Naarmate de maatschappij meer complex wordt, wordt ook onze identiteit meer complex. Deze veranderingen leiden ertoe dat de meerstemmigheid van onze identiteit toeneemt. De toenemende rijkdom aan stemmen of 'ik-posities' in het zelf brengt tevens een toenemende onzekerheid met zich mee. Een van de centrale toepassingsvelden van onze Academy ligt daarom op vlak van identiteitsvraagstukken. We zetten onze methodieken in om de meerstemmigheid van de persoonlijke identiteit te onderzoeken en deze ook te stimuleren zodat het zelf beter in staat is om een antwoord te geven op die toegenomen complexiteit. Daarbij staan de volgende vragen centraal: welke stemmen spelen een rol in de situatie waarin de persoon zich bevindt en wat is de aard van de onzekerheid die daarbij een rol speelt? In onze optiek wordt onzekerheid niet alleen gezien als een factor die de ontwikkeling van de identiteit kan belemmeren maar ook als een vruchtbare bron van nieuwe perspectieven. Voor een grondige bespreking van de relatie tussen identiteit, globalisering en onzekerheid zie dit artikel.

LEIDERSCHAP

Leiderschap is een van de prominte aandachsvelden van de Academy. Daarbij geldt het uitgangspunt dat leiderschap mensen helpt om beter leiding te geven aan anderen door beter leiding te geven aan zichzelf. De wijze waarop leiders zich positioneren ten opzichte van hun medewerkers wordt gevoed door de ik-posities en stemmen zij in zichzelf ontdekken en ontwikkelen. Dit vraagt om een breed positie-repertoire dat de leider in staat stelt om zich in een diversiteit van situaties flexibel te bewegen van de ene naar de andere positie. De complexiteit van huidige organisaties eist van leiders dat zij in staat zijn om zich op te stellen als ondernemer (richting geven aan de organisatie), als manager (dingen gedaan krijgen), als coach (anderen steunen in hun ontwikkeling), expert (kennis en vaardigheden op een voor de organisatie relevante professie) en als ‘change leader’ (leiding geven aan veranderingen in de organisatie en cultuur van het bedrijf). Deze posities kunnen spanningen geven omdat ze verschillende gedragspatronen met zich meebrengen die tot rolverwarring kunnen leiden. Helderheid in de onderscheiding van posities en het vermogen op het juiste moment de juiste positie in te nemen zijn dan belangrijke vereisten. Tevens zijn dialogische relaties tussen deze posities wenselijk zodat ze van elkaar kunnen leren. De Academy zet haar methoden in om dialogisch leiderschap te onderzoeken en tevens te stimuleren. Voor meer uitvoerige info over de aard van dialogisch leiderschap zie dit artikel.  

LOOPBAAN

De arbeidsmarkt van de 21ste eeuw wordt gekenmerkt door toenemende complexiteit, individualisering en onzekerheid. Vandaar dat de interesse is toegenomen in narratieve en dialogische procecures als antwoord op deze ontwikkelingen. Het lineaire loopbaantraject van weleer heeft plaatsgemaakt voor de figuur van de 'flexibele schotsenspringer'. De wenselijkheid of noodzaak om meerdere malen in het leven een carrièreswitch te maken, vereist een positie-repertoire dat breed en flexibel genoeg is om een adeqaat antwoord te geven op deze veranderde situatie. Daar komt bij dat werkgevers niet langer fungeren als 'veilige havens' voor werknemers. Dit heeft tot gevolg dat deze voor een groot deel zijn toegewezen op hun eigen krachten, vaardigheden en sociale relaties om zich in een fluctuerende arbeidsmarkt staande te kunnen houden. In dit licht kiest de Academy voor loopbaanonderzoek en loopbaanontwikkeling als speerpunten van haar toepassingsbeleid. We zetten onze methoden in om reflectie en intern dialoog over de eigen loopbaan te stimuleren met als doel het richtingsgevoel te verscherpen en de juiste koers te vinden. Voor een illustratie van deze benadering zie dit artikel.

CULTUUR

In onze globaliserende wereld, worden mensen in hun eigen leefwereld geconfronteerd met culturele diversiteit. Steeds meer mensen maken kennis met meerdere culturen die verschillende, zelfs strijdige, waarden met zich meebrengen. Het aantal technologische, economische, ecologische en sociale raakvlakken tussen culturen is de laatste decennia enorm toegenomen De aanwezigheid van deze raakvlakken blijkt onder meer uit het feit dat op dit moment ongeveer twee derde van de wereldbevolking twee- or meertalig is. Managers en leiders hebben vaak te weinig culturele diversiteit in hun baggage om op deze nieuwe situatie een adequaat antwoord te geven. Daarom richt de Academy haar aandacht op het stimuleren van culturele meerstemmigheid en dialogische relaties tussen verschillende culturele ik-posities in het zelf. Voor een methode om culturele meerstemmigheid te onderzoeken en te stimuleren zie dit artikel. Voor een plaatsing van de individuele ontwikkeling van het dialogische zelf in de context van globalisering zie hoofdstuk 3 over culturele identiteit en individuele ontwikkeling in de context van globalisering in het Oxford Handbook of Individual Development and Culture (2015).

GEZONDHEID

De bevordering van psycho-sociale gezondheid kan alleen maar plaatsvinden als rekening wordt gehouden met de positie van de individuele persoon in de bredere context van de maatschappij. Dat brengt de noodzaak met zich mee om persoon en maatschappij in hun onderlinge verwevenheid te bestuderen. Vandaar dat de Academy zich tot doel stelt om toepassingen te ontwerpen om die relatie langs methodische lijn zichtbaar te maken. Een van de centrale uitgangspunten is dat de ander (als representant van de maatschappij) niet alleen buiten het zelf is gelegen maar er tevens een intrinsiek deel van uitmaakt. De ander-in-het-zelf (b.v. mijn vader, mijn inspirerende leraar, mijn tegenstander) is onlosmakelijk met het individuele zelf van de persoon verbonden.Vandaar dat we methodieken en praktijken hebben ontwikkeld die hun uitgangspunt vinden in de opvatting van het zelf als een 'mini-samenleving' van ik-posities die op zijn beurt deel uitmaakt van de bredere maatschappij. Als voorbeeld van een counseling procedure waarin de dialogical self als mini-maatschappij wordt geanalyseerd en tot verdere ontwikkeling wordt gebracht zie dit artikel.

Contact
 1. Telefoonnummer(*)
  Ongeldige invoer
 2. Naam(*)
  Ongeldige invoer
 3. Email adres(*)
  Fout e-mail adres
 4. Vraag(*)
  Ongeldige invoer